Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kontakt
  • PHU Aquatik
    NIP: 1180733554

  • E-mail:sklep@aquatik.eu
  • Telefon533 241 279
  • Godziny działania sklepu08.00 - 16.00 (pn-pt)
Dostawa
 
alt  alt     
Nasze hity
Systemy płatności
  • PayU
  • iMoje
  • BGŻ
Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AQUATIK.EU


1. SPRZEDAWCA

Sprzedawcą jest PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska, ul. Przasnyska 20A lok. 11,  01-765 Warszawa, NIP 1180733554.


2. PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY

a) rzeczy oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;

b) szczegółowe informacje o istotnych właściwościach rzeczy są umieszczane przy prezentowanych rzeczach;

c) cena końcowa do zapłaty przez nabywcę obejmuje cenę rzeczy oraz koszt jej dostawy.


3. DOSTAWA RZECZY

a) zasadniczo dostawy rzeczy zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego są wykonywane na obszarze Polski;

b) informacja o dostępności rzeczy oraz czasie realizacji zamówienia jest podana w karcie produktu;

c) w przypadku braku dostępności rzeczy sprzedawca informuje o tym nabywcę w ciągu jednego dnia roboczego; jeżeli nabywca dokonał już zapłaty za towar, sprzedawca dokona zwrotu tej zapłaty niezwłocznie (jeśli została dokonana za pośrednictwem systemu PayU (lub innego tego typu systemu) lub w ciągu pięciu dni roboczych jeśli zapłata nastąpiła drogą przelewu bankowego.

d) sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać rzecz nabywcy, nie później niż trzydzieści dni od zawarcia umowy. W razie opóźnienia nabywca ma prawo odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest w pkt. 6 c;

e) rzeczy dostarcza się za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez nabywcę w formularzu zamówienia, wraz z dowodem sprzedaży (rachunek imienny lub faktura VAT);

f) w przypadku wymiany rzeczy na inną (np. wskutek omyłkowego wysłania nieprawidłowej rzeczy lub zmiany zamówienia) nowa rzecz jest wysyłana nabywcy po zwróceniu sprzedawcy poprzedniej;

g) nabywca wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną.


4. REKLAMACJA

a) sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeśli sprzedana rzecz posiada wadę fizyczną lub prawną; 

b) wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy z opisem w sklepie internetowym lub została wydana w stanie niezupełnym lub jest niesprawna lub uszkodzona; 

c) w przypadku rzeczonej wady nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

d) reklamację można złożyć w dowolnej formie;

e) nabywca może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową sposobem wybranym przez nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;

f) jeśli wada jest nieistotna, nabywca nie ma prawa odstąpienia od umowy;

g) sprzedawca musi ustosunkować się do żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady lub obniżenia ceny w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione;

h) jeżeli nabywca występuje jako przedsiębiorca (podając m.in. numer NIP) traci tym samym uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później- jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie;

i) sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy nabywcy;

j) roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.


5. GWARANCJA

a) rzeczy sprzedawane w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami danego producenta;

b) do dostarczanych rzeczy dołącza się odpowiednie karty gwarancyjne lub oświadczenia gwarancyjne;

c) oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;

c) obowiązki producenta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług;

d) jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana;

e) w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji należy kontaktować się ze sklepem internetowym lub z odpowiednim autoryzowanym punktem serwisowym (wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej);

f) nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

a) nabywca będący osobą prywatną ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

b) możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym nabywca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez nabywcę weszła w posiadanie rzeczy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nabywca wyśle stosowne oświadczenie według poniższego wzoru;

c) wzór formularza odstąpienia od umowy:

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
–    Data zawarcia umowy
–    Nazwa zwracanej(-ych) rzeczy
–    Imię(-ona) i nazwisko(-a) nabywcy(-ów) 
–    Adres nabywcy(-ów)
–    Podpis nabywcy(-ów) 
–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

d) odstępując od umowy należy powyższy formularz wypełnić i przesłać na adres email sklep@aquatik.eu lub na adres pocztowy sprzedawcy;

e) zwrot rzeczy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli nabywca odeśle zwracaną rzecz przed upływem tego terminu. Rzecz należy przesłać wraz z oświadczeniem na adres odbioru:

Serwis Dambat
Adamów 50
05-825 Adamów


w przypadku towarów wyprodukowanych przez PHU Dambat lub na adres podany przez sprzedawcę w przypadku innych producentów;

f) sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdej rzeczy;

g) w przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez sprzedawcę). Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

h) rzecz należy zwrócić w stanie niezmienionym. Nabywca odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;

i) nabywca powinien zwrócić rzecz w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna. W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia przesyłki nabywca powinien niezależnie od oryginalnego opakowania producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W szczególności należy pamiętać, aby przy zwrocie towarów paletowych, zabezpieczyć go na palecie, na której został dostarczony. W przypadku zwrotu towaru bez jego integralnych elementów, Sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania, którego wysokość jest uzależniona od wartości o jaką integralna część obniża wartość towaru. Nabywca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy nabywca powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w szczególności nie powinien dokonywać zmian wykraczających poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy, np. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń;

j) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) nabywca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, nabywca otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię) i powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sprzedawcy; 

k) jeżeli stan lub jakość rzeczy ulegnie pogorszeniu i jego wartość ulegnie zmniejszeniu, i zmiany te będą wykraczały poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź rzecz zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot;

l) zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że nabywca wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie nabywcy. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od skutecznego dostarczenia do Sprzedawcy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez nabywcę dowodu jej odesłania. Jeżeli nabywca poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu;

m) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nabywcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

n) prawo odstąpienia nie przysługuje dla rzeczy: które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji nabywcy lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Przykładowo, prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje pompy z przedłużonym kablem.  Warunki usług posprzedażnych i gwarancji obejmuje karta gwarancyjna produktu;

o) nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur;

p) sprzedawca ma także prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. W tym celu poinformuje nabywcę na podany przez nabywcę adres e-mail lub telefonicznie. 


7.  ZUŻYTY SPRZĘT

Nabywca ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot ten może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy nowa rzecz zostanie zakupiona w sklepie Aquatik.eu i będzie tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego sprzętu należy zgłosić na email sklep@aquatik.eu   w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot nastąpi po sprawdzeniu przez PHU AQUATIK zakupów dokonanych przez nabywcę i nastąpi w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Nabywca wysyła zużyty sprzęt na swój koszt na adres podany w pkt. 6 lit.e niniejszego regulaminu.


8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

a) jeśli sprzedawca nie uznał reklamacji nabywcy, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, adres:
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Sekretariat Sądu Polubownego
II piętro, pokój 211
tel/faks: 22-827-68-48, 22-826-18-30 w. 31
email:spsk@wiih.org.pl 

b) Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
   
c) wykaz pozostałych Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie:

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a) administratorem danych osobowych nabywców jest PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska z siedzibą w Warszawie, Przasnyska 20 A/11; 01-765 Warszawa, zwany dalej administratorem;

b) gromadzone dane osobowe dotyczą rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres pocztowy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby - jeżeli jest inny niż adres dostawy. W przypadku nabywców niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP. Podczas wizyty osoby wyświetlającej strony sklepu internetowego zapisywany jest numer IP używanego komputera.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu:

–  zawarcia i wykonania umowy/umów sprzedaży – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  świadczenia usługi konta klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  analitycznych i statystycznych dla zbadania aktywności użytkowników oraz ich preferencji celem ulepszenia funkcjonalności sklepu i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Państwem umową/umowami lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

– spełnienia obowiązków prawnych (w szczególności wobec urzędów skarbowych - przechowywanie faktur sprzedaży przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami)   (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

d) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

–  upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

– nabywcy wierzytelności;

– pośredniczące w zawieraniu umów;

– świadczące usługi: doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne;

–  operatorzy systemów dystrybucyjnych;

e) dane osobowe przechowywane będą w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który można wnieść reklamację, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

f) nabywca ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

–  uzyskania kopii danych osobowych;

– przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył (art. 20 RODO);

– ograniczenia przetwarzania tzn. zaprzestania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO;

–  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– powyższy sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@aquatik.eu

–  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów;

g) administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny  tzn. dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań; administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty zapewniały odpowiednie środki bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.10. POLITYKA COOKIES

a) administratorem plików cookies jest PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska z siedzibą w Warszawie, Przasnyska 20 A/11; 01-765 Warszawa, zwany dalej administratorem;

b) pliki cookies zapisywane i przechowywane są w pamięci urządzenia użytkownika, na którym przegląda on strony internetowe (np. komputer PC, tablet, telefon komórkowy). Po ich zapisaniu wykorzystuje je serwer albo serwery. Dzięki temu możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania, przez co użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie rzeczy dodanych przez użytkownika do koszyka, dostosowanie treści sklepu do zainteresowań użytkownika, identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika, poprawnej obsługi programu partnerskiego, zapamiętania lokalizacji użytkownika, analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, dostosowania usług reklamowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

c) stosowane przez administratora cookies są bezpieczne, w szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do urządzenia użytkownika wirusów komputerowych lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania;
 
d) administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, ale bez pobierania z urządzenia użytkownika jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych) oraz trwałe (przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowaniem, ale bez pobierania z urządzenia użytkownika jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych);

e) użytkownik sklepu może określić we własnej przeglądarce internetowej warunki przechowywania lub dostępu do cookie; może on w dowolnej chwili usunąć pliki cookies wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej; ograniczenie wykorzystania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu;

f) użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies;
 
g) administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne (zamieszczane przez partnerów administratora, za pośrednictwem strony internetowej sklepu) w następujących celach: prezentowania treści multimedialnych na stronach sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), prezentowania reklam dostosowanych do preferencji uytkownika z wykorzystaniem narzędzia reklamy internetowej Google AdSense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),  wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),  prezentowania opinii na stronach internetowych sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);


Przejdź do strony głównej

Aktualności

Na co zwrócić uwagę przy zakupie hydroforu?

17-03-2021Wyświetleń: 311Jeśli nie masz na działce rekreacyjnej lub w ogrodzie dostępu do sieci wodociągowej, a chcesz mieć w kranie wodę, która popłynie z odpowiednim ciśnieniem, musisz nie tylko wykopać studnię, ale także zakupić i zainstalować hydrofor. Jest to niewielka instalacja: pompa hydroforowa ze zbiornikiem, która zapewnia transport wody ze studni oraz stałe ciśnienie w rurach. Jej działanie polega na pompowaniu czystej zimnej wody ze studni, która następnie trafia do zbiornika przeponowego. To właśnie w nim ciśnienie utrzymywane jest za pomocą gumowej membrany, a woda nie ma kontaktu ze ściankami zbiornika. Kluczową funkcją hydroforu jest zapobieganie częstemu włączaniu i wyłączaniu się pompy, co zabezpiecza przed przedwczesnym zużyciem.
Przeczytaj całość

Co robić w przypadku, gdy zaleje nas woda?

28-12-2020Wyświetleń: 434

Zalanie mieszkania to najczęstszy powód wypłaty odszkodowania mieszkaniowego. To dowód na to, że nie jest to rzadko spotykany problem. Przeciwnie – zalanie może wystąpić w każdym domu w najmniej oczekiwanym momencie. Przyczyny mogą być różne – od uszkodzonych rur po klęski żywiołowe.

Przeczytaj całość
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl